Projekty realizowane przez Revas sp. z o.o.

Celem głównym proj. jest wprowadzenie na rynek niemiecki produktów spółki REVAS w postaci symulacji biznespwych dla
edukacji.
Do celów szczegółowych zalicza się :
1. Dywersyfikacja rynków sprzedaży,
2. Pozyskanie nowych zagranicznych klientów,
3. Pozsykanie nowych partnerów biznesowych,
4. Rozwój produktów w oparciu o trendy na rynkach zagranicznych w zakresie edukacji oraz wymogi partnerów zagranicznych.

Wartość projektu: 343 785 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 279 500 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.10.2019

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek platformy PM.REVAS (Project Management Recruitment Value Service) oferującej klientom instytucjonalnym i indywidualnym zdalny dostęp do narzędzi rekrutacyjnych i szkoleniowych w obszarze zarządzania projektami:
[1] narzędzie rekrutacyjne w postaci symulacji biznesowej umożliwiające zautomatyzowaną ocenę kompetencji kandydata w odniesieniu do różnych obszarów zarządzania projektami;
[2] narzędzie szkoleniowe w postaci symulacji biznesowej w obszarze zarządzania projektem o konfigurowalnej fabule, warunkach wejściowych oraz kryteriach oceny graczy, profilowanych pod specyficzne wymagania użytkownika.
Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK

Planowane efekty: Wdrożenie na rynek platformy PM.REVAS (Project Management Recruitment Value Service).

Wartość projektu: 196 800 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 120 000 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 31.12.2018

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w formie platformy edukacyjnej zawierającej branżowe symulacje biznesowe.  W ramach projektu innowacja zostanie wprowadzona na rynek polski i zostaną podjęte próby wprowadzenia produktu do krajów europejskich. Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowane efekty: Wdrożenie na rynek Branżowych Symulacji Biznesowych dla szkół, uczelni oraz firm szkoleniowych.
Wartość projektu: 1 018 105.54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 799 584.80 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019

Celem projektu jest ułatwianie przejścia z edukacji na rynek pracy lub podjęcie aktywności zawodowej poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczącej organizowania działalności gospodarczej wśród uczniów kończących szkołę średnią. Innowacja społeczna dotyczy wprowadzenia nowego podejścia do nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem wypracowanej symulacji biznesowej dostosowanej do nowej podstawy programowej, w ramach której odbiorcy (uczniowie) będą podejmować realistyczne decyzje zmierzające do założenia własnej działalności gospodarczej.

Planowane efekty: Innowacja społeczna w postaci symulacji biznesowej rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Wartość projektu: 67 200 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 200 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.01.2018

© 2018 | Revas