EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Kiedy można zwolnić pracownika w symulacji Revas?
2. Proszę podać, ilu pracowników należy zatrudnić, aby wszystkie wskazane usługi mogły zostać zrealizowane przy założeniu, że miesięczna liczba roboczogodzin dla pracownika wynosi 160.
Usługa 1: Popyt = 125, Liczba roboczogodzin = 2
Usługa 2: Popyt = 70, Liczba roboczogodzin = 1.4
Usługa 3: Popyt = 85, Liczba roboczogodzin = 0.3
3. Co oznacza utracona sprzedaż?
4.

Dlaczego w zakładce "SPRZEDAŻ" nie widzę usługi, na którą się przygotowywałem i chciałem ją sprzedawać?

5. Pożyczka awaryjna jest:
6. Wskaż wszystkie elementy, które wpływają na zadowolenie pracowników w symulacji Revas?
7.

W jaki sposób należny obliczyć prognozowany miesięczny popyt na usługę w symulacji Revas?

8. Zakup stanowiska przekłada się na jego dostępność:
9.

Czym różni się karta wyników od skumulowanej karty wyników?

10.

Proszę wskazać na co wpływa premia pracownika w symulacji Revas:


© 2018 | Revas